มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -8 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)
       – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
   2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)
       – สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
       – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)
       – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
       – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
       – สาขาวิชาการเงิน (Finance)
       – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
       – สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
   5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)
       – สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)
   6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
       – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
       – สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
       – สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
       – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)    
       – สาขาฟิสิกส์ (Physics)
   7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)
       – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
   8. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts and Science in Creative Technology (B.A.Sc.)
       – สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ 4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th ไลน์แอด @muicfriend

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here