Breaking News

กรมการท่องเที่ยว ชูแคมเปญ “Trust Me วางใจไปกับช้างชูงวง” ควงสื่อ ยืนยันมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย


กรมการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า”โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Trust Me วางใจไปกับช้างชูงวง” เพื่อสร้างการรับรู้ และคุณค่าของตราสัญลักษณ์ และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็น ที่รู้จัก เและเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเข้าสู่มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น โดยใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของกรมการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นการมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งด้านความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอายุรับรองมาตรฐาน 3 ปี มีทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านบริการ มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นเครื่องมือยกระดับผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ให้มีการบริหารจัดการและให้บริการที่ดี โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว กว่า 1,300 แห่ง


ซึ่งนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้วยความมั่นใจ และเกิดความคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการ ส่วนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยก็ได้รับประโยชน์ ทั้งในมิติการยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
นอกจากการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และคุณค่าของตราสัญลักษณ์ และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จัก เและเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปแล้ว กรมการท่องเที่ยว ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยเชิญสื่อมวลชนกว่าร้อยชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสประสบการณ์การบริการอย่างมีคุณภาพ จากสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตก ป่าไม้ ภูเขา ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท พิพิธภัณฑ์ และร้านจำหน่ายสินค้าของฝาก


สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นเส้นทางสายใต้คือ พังงาและภูเก็ต
ซึ่งจะเป็นการนำชม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตก ป่าไม้ ภูเขา ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท พิพิธภัณฑ์ และร้านจำหน่ายสินค้าของฝาก ได้แก่
  🚐มาตรฐานบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว : บริษัท นนทศักดิ์มารีน จำกัด
  📍มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด : อุทยานแห่งชาติน้ำเขาลำปี จังหวัดพังงา
  📍มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : บ้านชินประชา และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต
  📍มาตรฐานบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว : ร้านอาหาร ตู้กับข้าว และร้านอาหารดีบุกก้า จังหวัดภูเก็ต
  📍มาตรฐานการให้บริการสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกประเภทสินค้าทั่วไปและมาตรฐานสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวประเภทสินค้าอัญมณี : Gems Gallery จังหวัดภูเก็ต
  📍 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ : Phuket 3D Museum จังหวัดภูเก็ต
  📍มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกประเภทสินค้าทั่วไป : Herb & Health Gallery จังหวัดภูเก็ต
  📍มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท : โรงแรม ดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

โดยก่อนหน้านี้ได้กิจกรรมสื่อสัญจรเส้นทางสายอีสาน คือ กรุงเทพฯ - สระบุรี - นครราชสีมา และเส้นทางสายใต้ คือ พังงา - ภูเก็ต
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ... เครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์ รูปช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาสถานที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง การท่องเที่ยวไทยได้ผ่านทางเว็ปไซต์ http://tts.dot.go.th และเฟสบุ๊ค Thailand Tourism Standard สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3235 E-Mail : tsactourism@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น