ดีพร้อม เชิดชู “ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 66” 9 ราย บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จผู้ประกอบการไทย - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดีพร้อม เชิดชู “ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 66” 9 ราย บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จผู้ประกอบการไทย


กรุงเทพฯ 7 สิงหาคม 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม จัดงานประกาศรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 (DIPROM Consultant Award 2023) ภายใต้แนวคิด “โตอย่างมั่นใจ โตได้ โตไว กับที่ปรึกษาดีพร้อม (Growth with DIPROM Consultants)” เชิดชูที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จผู้ประกอบการ ใน 7 สาขา รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสำหรับที่ปรึกษาเอสเอ็มอีและที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน พร้อมมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ดีพร้อม ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและกำกับดูแลโครงการของที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อยกย่องการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของเจ้าหน้าที่ดีพร้อมและที่ปรึกษานายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า
จากนโยบาย “ดีพร้อมโต” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม มุ่งเน้นให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างดีพร้อมและสามารถอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่าน 4 กลไก ได้แก่ โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน โดยเฉพาะ “โตไว” คือ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและเติบโตได้รวดเร็ว ด้วยการลดต้นทุน สร้างมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและหลากหลายจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้กลไกตลาดบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกิดการขยายตัวและยกย่องที่ปรึกษาอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการ... 


...กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม จึงจัดกิจกรรมประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 (DIPROM Consultant Award 2023) ให้แก่ที่ปรึกษา SMEs และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน ใน 7สาขา จำนวน 14 รางวัล ประกอบด้วย 
  1. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ดีเด่น 
  2. สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น 
  3. สาขาการตลาด การขายดีเด่น 
  4. สาขาการบริหารต้นทุนดีเด่น 
  5. สาขาการปรับแผนธุรกิจดีเด่น 
  6. สาขาการสร้างเครือข่ายดีเด่น
  7. สาขาการผลักดันสู่ระบบมาตรฐานดีเด่น


นายวาที กล่าวต่อว่า
การได้รับคำปรึกษาที่ดีจากที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Service Provider (SP) คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ซึ่งไม่ถูกจำกัดว่าต้องเป็นบุคลากรภายในดีพร้อมเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ดีพร้อมจึงได้ออกแบบระบบรับรองสมรรถนะที่ปรึกษาอุตสาหกรรม โดยที่ปรึกษาฯ จะต้องต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี ด้วยการสอบข้อเขียนและยื่นผลงานขอรับการประเมิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่ปรึกษา SMEs และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการการประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นกลไกผลักดันให้ที่ปรึกษาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ดีพร้อม มีความตั้งใจในการรักษาคุณภาพในการให้บริการปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไป


สำหรับการมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 จัดขึ้นภายใต้งาน “โตอย่างมั่นใจ โตได้ โตไว กับที่ปรึกษาดีพร้อม (Growth with DIPROM Consultants)” โดยมีที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 51 ราย ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับรางวัล จำนวน 9 ราย แบ่งเป็น ประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 6 ราย และประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 ราย ขณะเดียวกัน ยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ ดีพร้อมที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารโครงการของที่ปรึกษาฯ รายที่ได้รับรางวัล จำนวน 13 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการและทำหน้าที่ส่งเสริมการทำงานของที่ปรึกษาอุตสาหกรรมตลอดโครงการอีกด้วย


“การมอบรางวัลให้แก่ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ดีพร้อมถือเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ เนื่องจากที่ปรึกษาฯ จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในตัวผู้ประกอบการอย่างแท้จริงและการสนับสนุนในเชิงการบริหารโครงการจากเจ้าหน้าที่ดีพร้อม ในขณะเดียวกันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตัวบุคลากร จากการที่เจ้าหน้าที่ดีพร้อมได้เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งระดับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนในแบบองค์รวม” นายวาที กล่าวทิ้งท้าย


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6869 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here