สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และพระราชทานโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ. 2566 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และพระราชทานโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ. 2566


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว. วธ.) กล่าวว่า
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ดำเนินการโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมและเยาวชนของชาติ และส่งเสริมสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว. วธ.) กล่าวต่อไปว่า
สำหรับในปีนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และพระราชทานโล่รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จำนวน 225 ราย ประกอบด้วย
    1. รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จำนวน 160 ราย ประกอบด้วย พระสงฆ์ 91 รูป ฆราวาส 60 ราย และหน่วยงาน 9 แห่ง
    2. รางวัลโล่พระราชทาน ประกอบด้วย นักเรียนผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จำนวน 34 คน นักเรียนผู้ชนะการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 24 คนและนักเรียนผู้ชนะการประกวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 7 คน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว. วธ.) กล่าวทิ้งท้ายว่า
พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร นอกจากจะเป็นการยกย่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง ยังได้นำนักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมดังกล่าว เข้ารับโล่พระราชทานฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อเสริมสร้างความรักชาติ ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 225 รูป/คน และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2566 มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรฯ จำนวนทั้งสิ้น 5,697 ราย ในจำนวน 10 ประเภท ซึ่งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ยังคงเป็นพลังสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here