ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลฯ และพิธีมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลฯ และพิธีมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ประกอบด้วย พระสงฆ์ 91 รูป ฆราวาส 60 คน และหน่วยงาน 9 แห่ง ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการเสริมสร้างศีลธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา ที่จะนำมาพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนชาวไทย ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อยกย่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมรณรงค์ส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รวมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม


นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า
ในวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และพิธีมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและเครือข่ายสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานทางพระพุทธศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติตนที่ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ...


...โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สถานศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารกรมการศาสนา สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในพิธีมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานในพิธีมอบและเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จำนวน 160 ราย ประกอบด้วย พระสงฆ์ 91 รูป ฆราวาส 60 คน และหน่วยงาน 9 แห่ง


อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องสรรเสริญคุณความดี และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ... 


...ทั้งนี้ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งผู้ชนะการประกวดในระดับประเทศ จะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here