วธ. เสริมพลัง Soft Power ด้วยเสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา ส่งเสริม Winter Festivals ในประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วธ. เสริมพลัง Soft Power ด้วยเสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา ส่งเสริม Winter Festivals ในประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อส่งเสริมนโยบาย Winter Festivals โดยใช้ Soft Power ด้านเทศกาล กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อธิบดีกรมการศาสนา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี


นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า
“กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ในมิติศาสนา โดยร่วมกับองค์การเครือข่ายทั้ง 5 ศาสนา จัดโครงการ “เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา” ประกอบด้วย กิจกรรม “เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด” ของศาสนาพุทธ “วันอาซูรอสัมพันธ์” ของศาสนาอิสลาม “เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส” ของศาสนาคริสต์ “เทศกาลนวราตรี” ของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และ “วันครบรอบ 554 ปี วันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดา” ของศาสนาซิกข์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเทศกาลประเพณีด้านศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มั่นคง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา”


สำหรับประเพณีแห่ดาวที่จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์นั้น เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวข้องโดยตรงกับ พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน อดีตผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงระหว่างปี พ.ศ. 2523-2547 ที่มีความประสงค์จะให้หมู่บ้านคริสตชนในเขตปกครอง ได้นำดาวที่ใช้แห่ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าในหมู่บ้านของตน มาร่วมแห่อีกครั้งที่จังหวัดสกลนคร จนในกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุประเพณีแห่ดาวให้เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานหนึ่งของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมและร่วมงานคริสต์มาสที่สกลนคร


ในปีนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 ในระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2566 เพื่อฉลองการบังเกิดของพระเยซู และขอบคุณที่พระองค์นำแสงสว่างและความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกสร้างสรรค์ สีสันแห่งดวงดาว ชาวคริสตชนสกลนคร เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในงานเทศกาลประเพณี ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นผ่านการใช้ศิลปะ และวัตถุดิบท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแนวคิดของนโยบาย 1 Family 1 Soft Power สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” รองรับ THACCA ดัน 10 Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ด้านเทศกาลทางศาสนา และจัดกิจกรรมเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านความเชื่อและศรัทธาตามรอยนักบุญ เกื้อหนุนชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดการท่องเที่ยวในการกระตุ้นเศรษฐกิจ


ในทุกปีนอกจากการชมขบวนรถแห่ดาวอันสวยงามแล้ว ภายในจังหวัดยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อาทิเช่น การร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และพิธีการแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึกจังหวัด พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งกิจกรรมประดับไฟตามอาคารบ้านเรือน และถ่ายรูปเช็คอินต้นคริสต์มาส ณ บริเวณลานรวมน้ำใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร


โดยไฮไลท์ของงานจะอยู่ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 คือ พิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อเปิดขบวนรถแห่ดาวประดับไฟหลากสีจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร ไปจนถึง บริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่ – หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร) และมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกสร้างสรรค์ สีสันแห่งดวงดาวชาวคริสตชนสกลนคร


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวทิ้งท้ายว่า
จังหวัดสกลนคร ได้ชื่อว่าเป็น “เมือง 3 ธรรม” ซึ่งทั้ง 3 ธรรม ได้แก่ “นครธรรม เมืองร่มเย็น” คือวัดวาอารามอันแสนสงบมีพระเกจิอาจารย์ดัง และสถานที่เจริญภาวนา “นครแห่งธรรมชาติ” สถานที่พักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และ “นครวัฒนธรรมประเพณี” ด้วยเพราะเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมในสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่สั่งสมสืบทอดต่อกันมา และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในจังหวัดที่มุ่งการใช้ทุนทางวัฒนธรรมนี้เป็นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่กระแส การพัฒนาของโลกด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองวัฒนธรรม


การที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมสนับสนุนประเพณีทางศาสนาดังกล่าว ผ่านโครงการเสน่ห์แห่งสีสันเทศกาลแห่งศรัทธา ภายใต้ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น ผ่านเทศกาลประเพณีที่สำคัญทางศาสนาในรูปแบบของ Soft Power ด้านเทศกาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีทางศาสนา อันจะนำไปสู่การเกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทศกาลในมิติทางศาสนา นำมาสู่การส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรอบ อาทิ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเทศกาลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติ และเทศกาลอื่น ๆ ด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทางศาสนาที่สำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here