โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์“ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว”(Suratec Foot Health Analytics Station) - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์“ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว”(Suratec Foot Health Analytics Station)


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์ “ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว”(Suratec Foot Health Analytics Station)เพื่อนำมาช่วยบุคลากรการแพทย์ ในการช่วยป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วย ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาผนวกเข้ากับระบบตรวจวัดแรงกดแบบพอลิเมอร์บันทึกข้อมูล และประมวลระบบบน Cloud ในการช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวสุขภาวะเท้า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย รวมถึงยังมีระบบปรึกษาสุขภาพเท้าออนไลน์ (Telemedicine) ทำให้เข้าถึงการรักษาทางไกลได้ในอนาคต


โดยงานวิจัยดังกล่าว ได้รับความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างบริษัท สุรเทค จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ในการร่วมกันพัฒนา จนสำเร็จเป็นชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์ “ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว” (Suratec Foot Health Analytics Station) ในการรับมอบชุดอุปกรณ์ในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกันตพร หาญพานิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)และนายแพทย์ สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์เป็นตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายกล้า จิระสานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สุรเทค จำกัด รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมส่งมอบ


สำหรับ “ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว” (Suratec Foot Health Analytics Station) ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ แผ่นพื้นรองเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (Surasole) เครื่องแสกนฝ่าเท้าแบบดิจิตอล (SuraPodo) และ Web Base Application และ Mobile Application ซึ่งประโยชน์ในการใช้งานต่อคนไข้หรือผู้ใช้งาน มีดังนี้
   1.ใช้ในการตรวจประเมินสุขภาพเท้า เพื่อหาต้นเหตุของการเกิดแผลใต้ฝ่าเท้าจากการลงน้ำหนักที่ผิดปกติ และการป้องกันการเกิดแผลในผู้ป่วยเบาหวาน
   2.ใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากการเดิน (GAIT analysis) โดยอาศัยปรากฎการณ์การเคลื่อนที่ ของศูนย์กลางแรงดันใต้ฝ่าเท้าเพื่อค้นหาสาเหตุและหาทางป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
   3.ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบการลงน้ำหนักเท้าจากการเดิน-วิ่งเพื่อค้นหาสาเหตุ และป้องกัน การบาดเจ็บจากการวิ่ง
   4.สามารถวิเคราะห์ และแนะนำรองเท้าเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับสรีระของเท้าส่วนบุคคลได้

รวมถึงประโยชน์ต่อสถานพยาบาล มีดังนี้​ 
   1.มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ตรวจวัดที่ทันสมัย และเหมาะสมเพื่อใช้ในการค้นหาความผิดปกติที่ตา ไม่สามารถมองเห็น หากพบความผิดปกติรวดเร็วมากเท่าไร จะช่วยให้การรักษาทำได้ อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย
   2.ตอบโจทย์ในกรณีตรวจเท้าเบาหวาน ซึ่งระบบสามารถระบุค่าแรงดันใต้ฝ่าเท้า (peak pressure) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ได้ เพื่อให้แพทย์วางแผนในการรักษาคนไข้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ขอขอบคุณบริษัท สุรเทค จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญในการมอบชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้า และวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทย และผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเท้า การเคลื่อนไหวเท้าที่ผิดปกติ ช่วยวิเคราะห์ต้นเหตุปัญหาเกี่ยวกับเท้า ทั้งยังนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดแรงกดแบบพอลิเมอร์ มาร่วมกันวิจัยพัฒนา ยังประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์และการกีฬาในอนาคต ลดการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทัดเทียม และช่วยในบริการทางแพทย์กับประชาชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here