DGA ดึงหน่วยงาน อัปเดตนวัตกรรมข้อมูลจากกูรูระดับประเทศในงาน International Open Data Day 2024 และ การมอบรางวัล DIGI Data Award - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

DGA ดึงหน่วยงาน อัปเดตนวัตกรรมข้อมูลจากกูรูระดับประเทศในงาน International Open Data Day 2024 และ การมอบรางวัล DIGI Data Award


           ****DGA ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดึงหน่วยงานร่วมมือเปิดข้อมูลเพิ่ม พร้อมอัปเดตนวัตกรรมข้อมูลจากกูรูระดับประเทศในงาน International Open Data Day 2024 และ การมอบรางวัล DIGI Data Award****

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI) ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2567 (International Open Data Day 2024) ภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability : การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าประเทศสู่การเป็นรัฐบาลเปิดได้อย่างยั่งยืน 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน พร้อมด้วยนายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายฉัตรชัย ธนาฤดี คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานภาพรวมข้อมูลเปิดของรัฐบาลดิจิทัลและกล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ทั้งกูรูที่คร่ำหวอดในวงการ Open Data ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)


ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน โดยเน้นย้ำว่า
ตามที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทย สู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะก้าวสู่เป้าหมายได้คือ การที่ประเทศมีข้อมูลในทุกมิติ ที่จะช่วยในการออกแบบและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่ Data Driven ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกตัวอย่างชุดข้อมูลของหน่วยงาน สปสช. ที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ data.go.th เช่น ชุดข้อมูลจำนวนประชาชนผู้เข้ารับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลการใช้ยาตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ปริมาณการใช้ยา และการเบิกจ่ายยา ตลอดจนข้อมูลเครือข่าย หน่วยบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดเพื่อให้ภาคธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ ได้เห็นถึงความต้องการใช้ยาตามกลุ่มโรคต่าง ๆ และสามารถประเมินความต้องการในอนาคตได้ในอีกทางหนึ่ง และในด้านเศรษฐกิจการลงทุนก็จะมีข้อมูลสนับสนุนลงทุน ให้นักลงทุนมั่นใจและตัดสินใจมาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย นอกจากการสร้างประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดแล้ว ความสำคัญพื้นฐานคือ การพัฒนาชุดข้อมูลเปิดให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ ดังนั้น “การเปิดเผยข้อมูล” จึงนับเป็นกุญแจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย


นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า
DGA ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆ ในการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ data.go.th มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดการใช้งานสะสมกว่า 19 ล้านครั้ง และมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐกว่า 11,000 ชุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของหน่วยงานรัฐในการพัฒนาชุดข้อมูลเปิด นับเป็นความสำเร็จร่วมกันที่น่าภาคภูมิใจและเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสาธารณะที่ทรงคุณค่าที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับประเทศไทย DGA ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability” การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย ทั้งในด้านการจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคม


ภายในงานมีการมอบรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) จำนวน 45 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยม จำนวน 3 รางวัล โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 3 รางวัล และประกาศนียบัตรรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 39 รางวัล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความภูมิใจในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดระบบนิเวศข้อมูลเปิดอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องด้วยการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ “Open Data for Pharmaceutical Innovation and Use Cases : ข้อมูลเปิดสำหรับนวัตกรรมยา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล” โดยมีตัวแทนจาก สปสช. สมาคม TPMA สมาคม PReMA และ สกพอ. ส่วนในหัวข้อ “OpenAir Forum: การปลดล็อกข้อมูลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยมีตัวแทนจาก UNDP กรมควบคุมมลพิษ CUSENCE และ USL และหัวข้อ “Open Data Showcase: เปิดเวทีผลงานนวัตกรรมข้อมูล สู่การขยายผลในอนาคต” โดยมีตัวแทนจาก DIGI Data Camp ทั้ง 2 ซีซั่น


สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจาก Open Data สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI


สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เว็บไซต์ www.dga.or.th Facebook : DGA Thailand ติดต่อ คุณวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร โทร 0800453394


หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

  * โล่รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66
   - สำนักงานสถิติแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 1
   - กรุงเทพมหานคร รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 2
   - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 3


  * โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66
   - กรุงเทพมหานคร รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 1
   - สำนักงานสถิติแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 2
   - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 3


  * ประกาศนียบัตร รางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า
   - กรมประชาสัมพันธ์
   - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   - สำนักงบประมาณ
   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   - กองบัญชาการกองทัพไทย
   - สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   - กรมสรรพสามิต
   - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   - กรมประมง
   - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   - กรมทางหลวง
   - กรมทางหลวงชนบท
   - สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - กรมควบคุมมลพิษ
   - กรมทรัพยากรธรณี
   - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   - กรมธุรกิจพลังงาน
   - สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   - สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   - กรมควบคุมโรค
   - กรมสุขภาพจิต
   - กรมอนามัย
   - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   - เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   - เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
   - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
   - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
   - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
   - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
   - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here