ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย


ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนให้ปี 2567 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย ผ่าน 5 กิจกรรมสำคัญ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “WORLD ORAL HEALTH DAY 2024” ของประเทศไทย ซึ่งทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้น ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และทันตสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ตามที่สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) โดยในปี 2567 นี้ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย ผ่านการจัด 5 กิจกรรมสำคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทยในทุกมิติ ทั้งนโยบายทันตสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ การสื่อสารสังคม การสร้างผู้นำทันตแพทย์รุ่นใหม่ ตลอดจนการกำกับดูแลวิชาชีพ


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
“ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาระดับโลก ที่ประชากรราวครึ่งหนึ่ง หรือ 3,500 ล้านคน เผชิญความทุกข์ทรมานจากโรคในช่องปาก อีกทั้งการวิจัยใหม่ๆ ได้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงของสุขภาพช่องปากกับสุขภาพกายอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น ในปี 2022 องค์การอนามัยโลกจึงได้ยกให้เรื่องสุขภาพช่องปากเป็นประเด็นสุขภาพระดับโลก ที่ต้องการความมุ่งมั่น การจัดสรรทรัพยากร และการลงมืออย่างจริงจังจากประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหาที่อาจถูกมองข้ามนี้ โดยมีเป้าหมายให้ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากจำเป็นพื้นฐานได้ ผ่านการผนวกสุขภาพช่องปากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สำเร็จในปี 2030 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาที่กล่าวมาดีขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญ เช่น นโยบายโรงพยาบาลทันตกรรม ด้วยแนวคิดระบบปฐมภูมิไร้รอยต่อและการบริการทันตกรรมเฉพาะทางเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด โดยมุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้รับบริการ ลดคิวและเวลารอคอย รวมถึงพัฒนาเครือข่ายบริการ นโยบายนี้ตั้งอยู่บนการบูรณานโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 เช่น การแพทย์ปฐมภูมิ และดิจิทัลสุขภาพ เป็นต้น”


ด้าน ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีความตั้งใจในการสื่อสาร ขับเคลื่อน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ ในการสร้างความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ ‘A Happy Mouth is a Happy Body’ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับ 4 องค์กรสำคัญด้านทันตบุคลากร ของประเทศไทย จัด 5 กิจกรรมสำคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย ในทุกมิติ ทั้งนโยบายทันตสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ การสื่อสารสังคม การสร้างผู้นำทันตแพทย์รุ่นใหม่ ตลอดจนการกำกับดูแลวิชาชีพ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ปี 2567 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนครั้งสำคัญวงการทันตกรรมไทย”


โดยกิจกรรมสำคัญของเครือข่ายทันตสาธารณสุขและทันตบุคลากรไทย ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี 2567 มีดังนี้

   - กิจกรรม Thailand World Oral Health Day โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในเดือนมีนาคม 2567
   - การประชุมในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาพันธ์นักศึกษาทันตแพทย์แห่งเอเชียแปซิฟิก โดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2567
   - การเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของทันตแพทยสภา และ 85 ปี ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในเดือนกันยายน 2567
   - การประชุม WHO Global Oral Health Meeting โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2567
   - การประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Dental Congress 2024 โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2567


สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Heath Day) ของประเทศไทย พร้อมทั้งข่าวสารของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดตามได้ที่ www.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here