ศาสนสัมพันธ์ ไทย-อาเซียน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศาสนสัมพันธ์ ไทย-อาเซียน


สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนจัดงานศาสนสัมพันธ์ ไทย-อาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์ เข้าร่วมเสวนา ในประเด็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา และการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่แตกต่างกันมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากต่อเนื่องด้วยการมอบรางวัล "ปริญญาชีวิตบัณฑิตคุณธรรม" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแด่ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ผู้ที่ดำรงคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน บุคคลผู้พัฒนา บุกเบิก ริเริ่มสร้างสรรค์งานและความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ รวมถึงมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จึงขอประกาศยกย่อง อาจารย์หมอสุพัฒน์ บุญแสง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสมุนไพรไทยเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำทักษะประสบการณ์ การจัดการความรู้ มาสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดต่อไป


และขอมอบรางวัล "ปริญญาชีวิต บัณฑิตคุณธรรม" สำหรับความดีงามนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. กิตติภพ สิงห์อ่อน ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเชียน ด้านการศึกษา เป็นตัวแทนมอบ


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "สืบสานตำนานศิลป์คติชนวิทยา" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในงานนี้มีพิธีมอบใบประกาศผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาคติชนวิทยา ให้กับบุคคลผู้นำองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย ภายใต้ชื่อ "ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here