"พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์" ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

"พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์" ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ มีราชทินนามว่า "พระวชิรรัตนรังษี" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน


สำหรับประประวัติโดยสังเขปของ "พระครูไพบูลย์รัดนาภรณ์" (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓)
ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ฉายา รตนถาโณ อายุ ๖๖ พรรษา ๓๖

วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.ธ. ๓ วุฒิทางโลก ป.๔ สังกัตวัตหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดหงส์รัตนาราม 

สถานะเดิม ชื่อ สมบูรณ์ นามสกุล บุญมา เกิดเมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นบุตร นายเลี่ยง บุญมา และนางฝ้าย บุญมา อยู่บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหว้า ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดสระกำแหงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

พระอุปัชฌาย์ คือ พระอธิการเครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ จังวัดศรีสะเกษ

พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอาจารย์สุข โกวีโท วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระสมชาย วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ


สำหรับผลงานของท่านที่เด่นๆ คือ

   - เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธาคมรตนญาณมุนีศรีนครลำดวน วัดนาโนน ตำบลหนองไฮ อำภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สูง ๙ ชั้น รวม ๖๙ เมตร กว้างบริเวณพื้นที่ ๑ ไร่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิ้นงบประมาณการก่อสร้าง ๑๑๕.๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
   - เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและพระพุทธศาสนา สงเคราะห์ประชาชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิเช่น
      # แจกทานให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต. หนองไฮ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
      # มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้แก่ อบต.หนองไฮ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
      # มอบทุนสร้างโรงพยาบาลนาคู ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
      # มอบเงินสร้างอุโบสถวัดหนองไฮ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
      # มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อุทุมพรพิสัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
      # มอบทุนสนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here