Breaking News

เริ่มแล้วโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ "มหันตภัย...คอร์รัปชั่น ยุค 4.0"เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะได้เริ่มโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง " มหันตภัย...คอร์รัปชั่นยุค 4.0" โดยมีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติเป็นประธานในพิธี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิรี ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น( ประเทศไทย) คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกช่างภาพสื่อมวลชน(ประเทศไทย)และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) คณะกรรมการสมาคมต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมเปิดโครงการเสวนาวิชาการในครั้งนี้


ในส่วนของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหันตภัย...คอร์รัปชั่นยุค 4.0" นำโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 พลตำรวจเอก ดร. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และพลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล


พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในการเปิดโครงการเสวนาในครั้งนี้ และขอชื่นชมสมาคมต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและองค์กรทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสำคัญในการจัดโครงการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1 โดยการสร้างความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชั่นที่กัดกินสังคมมาอย่างยาวนานและช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้นิสิต นักศึกษาและประชาชน ให้ห่างไกลกับพฤติกรรม เหตุการณ์และเรื่องราวอันไม่พึงประสงค์นี้ อีกทั้งยังช่วยฝึกนิสิต นักศึกษาและประชาชนให้รับรู้ แยกแยะความถูกหรือผิด และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงในอนาคต เพื่อให้ให้ประเทศชาติพัฒนายิ่งๆขึ้นไปโดยปราศจากการคอร์รัปชั่น"


ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) กล่าวว่า "โครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านทุจริต ปลูกจิตสํานึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษาให้รู้ถึงพิษภัยการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมถึงสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทั่วประเทศ ทางสมาคมตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานหากทุกภาคส่วนร่วมมือ รวมพลังต่อต้านอย่างจริงจัง เชื่อว่าปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ในนามสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปตท. ซีพีออลล์ ตลาดยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย และที่สำคัญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและคณาจารย์ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การจัดงานเสวนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย"


สำหรับการจัดเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย...คอร์รัปชั่นยุค 4.0" ยังมีอีก 4 ครั้ง โดยมีกำหนดการตั้งแต่เวลา 8.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย
- ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562
- ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
- ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
- ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562


ไม่มีความคิดเห็น