Breaking News

“วิชา”จวกหน่วยงานภาครัฐ แชมป์ “ทุจริต” ระบุไทย“สอบตก”ทุกปีสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัย...คอร์รัปชั่น ยุค 4.0 นักศึกษา วัยใส ต้านภัยทุจริต” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) กล่าวว่า การจัดงานเสวนาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้รู้ถึงพิษภัยของการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน


นอกจากนี้ สมาคมฯและมูลนิธิต่อต้านทุจริต ยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่นๆ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศ

นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เคยกล่าวไว้ว่า “เราเกิดมาต้องตอบแผ่นดิน คอร์รัปชั่นคือมะเร็งร้ายที่กินร่างกายไปทุกวัน” โดยการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบางคนไม่เห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ

“การคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การเติบโตของประเทศไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เพราะถ้าไม่มีคนให้ก็ไม่มีคนรับ ขณะเดียวกันหากไม่มีคนรับก็จะไม่มีคนให้ ซึ่งควรจะมีการปลุกจิตสำนึกให้ไม่มีการทุจริต ซึ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะปลุกจิตสำนึก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะออกไปสู๋โลกภายนอก”


ด้าน ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า จากการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่มีการโกง การทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด ไม่มีหน่วยงานใดที่จะมีการโกงมากเท่าหน่วยงานภาครัฐ โดยจังหวัดเชียงรายมีการทุจริตเรื่องทำบัตรประชาชนมาก เพราะมีเด็กที่ไม่มีสัญชาติ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้ ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยออกกฎระเบียบของการได้บัตรประชาชนแล้ว ซึ่งหากมีพยานบุคคล เช่น กำนัน ผู้ใหญ่ ยืนยันว่า เด็กเกิดในเมืองไทย หรือมีการพิสูจน์ DNA ว่าเด็กมีญาติเป็นคนไทย ก็สามารถที่จะขอบัตรประชาชนได้ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเรียกรับเงินจากเด็ก แลกกับการให้เด็กมีบัตรประชาชน โดยจังหวัดเชียงรายมีนักเรียนจำนวนมากที่เรียนจบแล้ว แต่ไม่สามารถหางานทำได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน รวมถึงการสวมบัตรประชาชนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย

ศ.พิเศษ วิชา กล่าวว่า ประเทศไทยสอบตกทุกปีเรื่องการทุจริต โดยค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (ดัชนีความโปร่งใส) ปี 2018 ไทยติดอันดับที่ 5 โดยสิงคโปร์ ติดอันดับที่ 1 ตามด้วย บูรไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเด็นอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่มีการทุจริต หรือการทุจริตควรจะลดน้อยลง ดังนั้นทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต

ผช.ศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา เห็นว่าจะต้องให้การศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อน และเป็นต้นน้ำของการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของการทุจริตที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ดังนั้นทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่น


ไม่มีความคิดเห็น