Breaking News

ผส. จัดงาน “ตลาดนัดคลังปัญญาผู้สูงอายุ” ช่วยยกระดับสร้างอาชีพดันรายได้ให้ผู้สูงอายุวันนี้ (23 กันยายน 62) เวลา 10.00 น. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมให้เกิดการสร้างงานอาชีพและรายได้ โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน องค์กรผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 


นางศิริลักษณ์ มีมาก กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควร ส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มาสร้างโอกาสในการสร้างงาน อาชีพและรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นการสร้างความสุขและคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาและมีชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีความรู้และมีจิตอาสาพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้เป็น ประโยชน์ต่อสังคม 29,762 คน 


กรมกิจการผู้สูงอายุเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมให้เกิดการสร้างงาน อาชีพและรายได้ 


โดยภายในงานมี บูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ กว่า 40 บูธ อาทิ เครื่องประดับคริสตัล เครื่องประดับลงยาราชาวดี ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ตุ๊กตายาดมสมุนไพร นวดแผนไทย ขนมไทย และอาหารไทยอีกมากมาย ซึ่งงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจัดวันที่ 23 กันยายน 62 เวลา 08.00 – 18.00 น.ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ไม่มีความคิดเห็น