แนวทางความร่วมมือ การส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero waste beach แห่งแรกของประเทศ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แนวทางความร่วมมือ การส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero waste beach แห่งแรกของประเทศ


จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบางแสน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ นำไปสู่การหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่มีประสบการณ์การบริหารงานวิจัยและพัฒนาในทุกสาขา จึงเกิดเป็นความร่วมมือใน “การยกระดับบางแสนเป็น Zero waste beach แห่งแรกของประเทศ” โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ มก. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ ติดตั้ง และดำเนินการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยแบ่งการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ดังนี้


  1. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยแล้วและสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้การสนับสนุนของ วช. ไปประยุกต์ ติดตั้ง และใช้งานในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข
     1.1 เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยไม่ใช้สินค้าครั้งเดียวทิ้ง (Single-used) ร่วมมือกับเอกชนในพื้นที่ส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลอด ถุง และอื่นๆ
     1.2 เพื่อลดการเกิดขยะในพื้นที่ โดยการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำกระเบื้อง ขอบถนน วัสดุมวลเบา อิฐตัวหนอน และกระถางต้นไม้
     1.3 เพื่อลดขยะตกค้างจากบริเวณชายหาดบางแสน เช่น การใช้อุปกรณ์กวาดขยะชายหาด ประยุกต์ใช้ตาข่ายในการดักขยะจากท่อในพื้นที่
     1.4 เพื่อกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่กำจัดขยะ เช่น การทำก้อนเชื้อเพลิง (RDF) การทำน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
     1.5 เพื่อกำจัดขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วซึ่งถือเป็นขยะติดเชื้อ โดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ โดยกำหนดจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะอื่น ๆ โดยมีข้อความระบุชัดเจนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
  2. การวิจัยเพื่อตอบปัญหาเชิงพื้นที่
     2.1 การประเมินปริมาณขยะบริเวณชายหาดในช่วงฤดูมรสุม
     2.2 การกำจัดขยะที่ลอยในทะเลในบริเวณพื้นที่ที่มีคลื่นกระแทก โดยใช้เรือเก็บขยะในทะเลไร้คนขับ
     2.3 เทคโนโลยีการเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดที่เป็นโคลนและโขดหิน
     2.4 วิจัยพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ เพื่อแยกขยะแต่ละประเภท
  3. แนวทางการบริหารจัดการขยะพื้นที่ในระยะยาว


โดยนำผลการดำเนินงานทั้งหมดมาจัดทำนโยบาย แผนงานและมาตรการเพื่อเป็นแนวทางให้เทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดการและกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานในระยะยาว


การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือในระยะ 1 ปี จะสามารถจัดการขยะในเทศบาลแสนสุขได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ ใช้สถาบันการศึกษาท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่น และการประสานงานของทุกภาคส่วนผ่านการทำงานของเทศบาลแสนสุข


ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า "วช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ จึงริเริ่มโครงการทะเลไทยไร้ขยะ เป็นแผนงานวิจัยท้าทายไทย ที่ไม่ใช่เพียงการกำจัดขยะที่ลอยในทะเล แต่รวมถึงขยะที่ตกค้างและสารพิษที่เป็นผลมาจากขยะที่ตกค้างในทะเล โดยการจัดการวัฏจักรของการเกิดขยะบนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องสู่การเกิดขยะในทะเล วช. จึงมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งงานวิจัยในโครงการมีการวิเคราะห์เพื่อนำองค์ความรู้มาบูรณาการและใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนลงสู่ทะเลตลอดจนครบทั้งวงจรของวัฏจักรขยะ ให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะเป็นสินค้าต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับขยะ โดยนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานของหน่วยงานปฏิบัติเพื่อกำหนดนโยบาย"


"หลังจากเห็นความตั้งใจของนายกเทศบาลเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางแสน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามที่ธรรมชาติสร้างให้ และสร้างสมดุลกับความต้องการใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ผ่านการใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้กอบผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชนและที่สำคัญคือนักท่องเที่ยว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบางแสนให้เป็น 'Zero Waste Beach' แห่งแรกของประเทศไทย" เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here