Breaking News

สอศ.ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ โครงการพัฒนาลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกทม. (พ.ส.น.อ. ภาคตะวันออกและกทม.) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 81 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


ดร.สุเทพ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการดำเนินงานส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต โดยผ่านกระบวนการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และได้เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ในสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในองค์กร เกิดจิตสำนึกตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยนำกระบวนการลูกเสือ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อได้ตระหนักถึงความสำคัญการทุจริตคอรัปชั่น เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา รักความสามัคคี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความประพฤติอันพึงประสงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ


ไม่มีความคิดเห็น