มอบโล่เชิดชูเกียรติ 156 นายอำเภอดีเด่น ผู้นำนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

มอบโล่เชิดชูเกียรติ 156 นายอำเภอดีเด่น ผู้นำนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”


มหาดไทย จับมือ สสส. และเครือข่ายงดเหล้า จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 156 นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง หวังให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ภายใต้นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม หลังสำนักงานสถิติแห่งชาติพบ แนวโน้มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 1.8 ล้านคน ด้านเครือข่ายงดเหล้าชี้ปัญหาการดื่มในกลุ่มเด็กเยาวชน “แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม”


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และ สำนักงานองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินายอำเภอนักรณรงค์ งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น บางเขน กรุงเทพฯ


นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า
มีความยินดี ที่นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม โดยนายอำเภอจะได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสสส. ได้สนับสนุนนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การรณรงค์งดเหล้างานศพ การรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า การรณรงค์งดเหล้าในสถานศึกษา และการรณรงค์งดเหล้าในชุมชน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในระดับตำบล อำเภอ สู่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง จนเกิดพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงได้


ทั้งนี้ เป้าหมายของการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยและมีภูมิคุ้มกันเรื่องอบายมุขและภัยจากสิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยตระหนักว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม และครอบครัว โดยเฉพาะปัญหานักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำงานแบบบูรณาการ พร้อมกับสั่งการให้นายอำเภอเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่และความสุขที่ดีขึ้น


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวว่า
จากรายงาน “ข้อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ.2559-2561” ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 กับปี 2560 พบว่าแนวโน้มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการดื่มลดลงเล็กน้อย จาก 17.7 ล้านคน เป็น 15.9 ล้านคน นักดื่มส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และภูมิภาคที่มีการดื่มมากที่สุด คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 35.4 ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.8

อย่างไรก็ดี แม้ว่าแนวโน้มการดื่มจะลดลง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี คือ จากการสำรวจกลุ่มเยาวชนดังกล่าวพบว่า เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 13.6 แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อย แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการดื่มในกลุ่มเด็กเยาวชนเหตุผลหลักน่าจะมาจาก การกระตุ้นส่งเสริมการโฆษณาสินค้าและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จากภาคธุรกิจแอลกอฮอล์ การเข้าสังคม และงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น


นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า
“การแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ต้องเห็นพ้องว่า “แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม” และทำให้การดื่มการขายเป็นที่เป็นทาง ห้ามการโฆษณาส่งเสริมการขาย เพื่อลดการกระตุ้นจากการตลาด การปรับโครงสร้างภาษีของสรรพสามิต และที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณี การลดจำนวนนักดื่ม และการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” และมุ่งหวังจะลดนักดื่มหน้าใหม่ โดย ค้นคว้าหากิจกรรมให้กับเยาวชน สนับสนุนตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา 


สำหรับรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง มีการสรรหาโดยสมาชิกเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ซึ่งคุณสมบัติ คือมีการดำเนินงานด้านการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงเป็นหลักโดยทำงานร่วมกับประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสร้างการรับรู้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแอลกอฮอล์และยาสูบ


ด้านนายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า “มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมเครือข่ายงดเหล้า ให้เป็นนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง จากครั้งแรก รับมอบในระหว่างดำรงตำแหน่งในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และย้ายมาที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และได้รับอีกในปี 2559 และ 2561 ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความไว้วางใจติดต่อกันอีกเป็นครั้งที่ 4 แล้ว มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก” 


ในปี63 นี้มีนายอำเภอดีเด่นเข้าร่วมจำนวน 111 นาย เนื่องจาก นายอำเภอบางท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง นายอำเภอ 2 ดาว ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจ และ ขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนให้เกิดการรณรงค์จนได้รับตำแหน่ง นายอำเภอดีเด่นเรื่องรณรงค์ งดเหล้า ถึง 2 ปีติดกัน จากที่ทำกิจกรรมมา 5 ปี ถือว่าได้ความไว้วางใจจากกลุ่มชุมชน และ ทุกอย่างที่ดีเริ่มต้นจาก ครอบครัวที่อบอุ่น พร้อมกันนี้ นายพันธ์เทพ เสาโกศล อดีตนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่ง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดขอนแก่น รู้สึกยินดี ได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า เป็นโอกาสดีที่ทาง สคล ร่วมกับ สสส ผลักดันให้เกิดแคมเปญงดเหล้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม คืนสุขภาพที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัว งดเว้นแอลกอฮอล์เพื่อให้ทุกบ้านมีความสุขอย่างแท้จริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here