Breaking News

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบก่อตั้ง 50 ปี ลงพื้นที่มอบถุงเปี่ยมสุข จ.นราธิวาส ในโอกาส 120 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ร่วมกับข้าราชการและสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย บริษัทไบโอฟาร์ม เคมีคัล จำกัด จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพชีวิตที่ดีแบ่งปันกันได้” กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสานพระราชปณิธาน ของ สมเด็จย่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคมซึ่งทรงมีพระชนมายุครบ 120 พรรษาและสมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี


สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณกุศล ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513
ดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตามรอยเบื้องยุคลบาทแห่งองค์ราชูปถัมภ์กับกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยากในถิ่นทรุกันดาร ห่างไกลและเสี่ยงภัย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยไม่เลือกปฏิบัติด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่สมาคมฯ ครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในรูปแบบออกเยี่ยมบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยนำ“ถุงเปี่ยมสุข”ประกอบด้วย ยาชุดสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางทำความสะอาดร่างกาย สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและกลุ่มหญิงหม้ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบ จำนวนกว่า 200 ราย


สมาคมฯ เข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 บุกเบิกงานอนามัยแม่และเด็ก
อาทิ โครงการอนามัยแม่และเด็กเว้นช่วงระยะการมีบุตรแก่ชาวไทยมุสลิม เริ่มต้นที่ จ.สตูล โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โครงการผู้สูงอายุยังมีคุณค่าจังหวัดปัตตานี โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมมท้องถิ่นพร้อมกับความระมัดระวังด้วยความเชื่อที่ว่า “การคุมกำเนิด” นั้นขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ตลอดระยะเวลา 40 ปี สมาคมฯ ได้รับการตอบรับจากประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา หน่วยงานในพื้นที่อย่างดียิ่งพร้อมกันนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้นำร่องเข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โคกหนองนา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


ตลอดระยะเวลา 50 ปี สมาคมฯ ดำเนินงานโดบยึดแนวพระราชดำริแห่งองค์ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชน ในการพัฒนาคุณชีวิตเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประชาชนผู้ด้วยโอกาส มีผู้ได้รับความรู้และบริการด้านการแพทย์ผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และคลินิก เวชกรรม สวททั้ง10 แห่ง ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ตราบใดยังมีการเกิดของมนุษย์ตราบนั้น สมาคมฯจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานรอยตามเบื้องยุคลบาทและสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์ราชูปถัมภ์ สมเด็จย่า ที่ทรงสถิตในดวงใจคนไทยตราบนิรันดร์ ให้ทุกการเกิด เกิดอย่างมีคุณภาพ สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น