Breaking News

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020)


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับในงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020) โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครอบครัวมีสุขในทศวรรษต่อไป” และกล่าวรายงาน โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย โครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานเด็ก เยาวชน และครอบครัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรม Show on Stage: ร่วมฟังความโดดเด่น กับ “ครอบครัวมีสุข คนทำงานมั่นคง องค์กรมั่งคง” จากผู้บริหาร/ตัวแทน 25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข Share & Cheer พิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข การแสดงนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ระหว่างสู้กับภัยวิกฤติโควิด –19 ที่ผ่านมา
ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีคิด การวางแผนปฏิบัติการ การรับมือ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีในการนำไปเป็นตัวอย่างปรับใช้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย หากต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติที่ต้องเจออย่างคาดไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อไรจากนี้ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวปิดท้ายกิจกรรม


จากนั้น เป็นกิจกรรม Show on Stage: ร่วมฟังความโดดเด่น กับ “ครอบครัวมีสุข คนทำงานมั่นคง องค์กรมั่งคง” จากผู้บริหาร/ตัวแทน 25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข Share & Cheer โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้น เป็นพิธีการประกาศผลและมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ดังนี้
  - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2563”ได้แก่
    1. บริษัท สมชายการยางเซอร์วิส จำกัด 1977
    2. บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
    3. ตาตง นครสวรรค์ จำกัด
    4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง
    5. ร้านน้องโบ๊เบ๊ประตูน้ำ 2 พิษณุโลก
    6. บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด
    7. บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด สำนักงานใหญ่
    8. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
    9. บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
  10. บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จำกัด
  11. วิสาหกิจชุมชนไอริช
  12. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  13. กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี
  14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333
  15. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่
  16. บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด
  17. บริษัท นาราสมุทร จำกัด
  18. วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา
  19. บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอด์ดับบลิว จำกัด
  20. บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  21. บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด
  22. บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดีแอนด์ดี พลาซ่า จำกัด
  23. บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด
  24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล
  25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ
  - รางวัล Popular Youtube Vote (จาก Youtube) ได้แก่ บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด
  - รางวัล Popular Conference Vote (จากผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงาน) ได้แก่ บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด
  - รางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดี” ได้แก่ บริษัทสมชายการยางเซอร์วิส จำกัด 1977
  - รางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีมาก” ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง
  - รางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเด่น” ได้แก่ บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


สำหรับภายในงานเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ของ 25 องค์กรครอบครัวมีสุขต้นแบบ ร่วมกัน Vote บูธ“องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ที่ท่านชื่นชอบ
รวมทั้งร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ภาคีฯได้นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ร่วมรับฟังกิจกรรมบนเวที ที่มีผู้บริหารหรือตัวแทนของ 25 องค์กรครอบครัวมีสุขต้นแบบมาแลกเปลี่ยนความโดดเด่น การผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมครอบครัวมีสุขคนทำงานองค์กรจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ระหว่างสู้กับภัยวิกฤติโควิด –19 ที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็น วิธีคิด การวางแผนปฏิบัติการ การรับมือ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดี ในการนำไปเป็นตัวอย่างปรับใช้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย หากต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติที่ต้องเจออย่างคาดไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อไรจากนี้ต่อไป 


การจัด นิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2563” จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ กิจกรรม ผลสำเร็จ ระหว่างภาคีองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ที่ได้ร่วมกันกับโครงการฯ พัฒนาสร้างเสริม บุคลากรและครอบครัว เกิดเป็น ครอบครัวอบอุ่นและมีสุข รวมทั้ง ร่วมรับฟัง ปิดท้ายกิจกรรมกล่าวขอบคุณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ไม่มีความคิดเห็น