ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร


วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร (Integrated Judicial Service Center) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 


ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิทางศาล ในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ โดยมีนิติกรศาลคอยให้คำแนะนำและจัดทำคำร้องขอให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการคดีของศูนย์เพื่อให้บริการประชาชนและคู่ความแบบครบวงจรเพียงจุดเดียว เริ่มตั้งแต่การรับคำร้องเป็นคดีจนถึงการไต่สวนและมีคำสั่งเสร็จสิ้นคดี พร้อมมีบริการจัดส่งคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้แก่คู่ความทางไปรษณีย์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำให้สามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 


วันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกระบวนการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนยื่นฟ้องคดีนั้น มีขั้นตอน บางประการที่แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหลังฟ้องคดี และหากสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล การจัดตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดีจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ตรงความต้องการของคู่ความตามนโยบายอำนวยความยุติธรรมของประธานศาลฎีกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here