Breaking News

ทรงคุณค่าทางการกีฬา


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รับรางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในงานวันกีฬาแห่งชาติ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอน และ บุคคลในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬา เป็นประจำทุกปี

ไม่มีความคิดเห็น