Breaking News

กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “อยู่บ้าน สร้างสุข”


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านทาง Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถเปิดใช้งานได้ไว ไม่ต้องโหลด Application ลงเครื่องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ โดยกรมการศาสนา เน้นให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาใช้งานแอพพลิเคชั่นมากกว่าการรับชมเพียงอย่างเดียว


ภายในแอพพลิเคชั่นจะได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง คือ
 
  1. พระพรหมบัณฑิต (ประยุร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุร​วงศา​วาสวรวิหาร 
  2. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว 
  3. พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) วัดพระสิงห์ 
  4. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ วัดยานนาวา 
  5. พระอธิการไพศาล วิสาโล (ไพศาล วิสาโล) วัดป่าสุคะโต 


อีกทั้ง ได้ศึกษาความหมายของวันวิสาขบูชา และท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ติดบนต้นโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา 


รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ณ ที่พักอาศัย เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น