รัฐบาลเดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รัฐบาลเดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และเพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญการแปลและบรรณาธิการร่วมในการจัดทำพระไตรปิฎกดังกล่าว จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 
  1. คณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ รูป/คน 
  2. คณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ รูป/คน


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ยังเห็นชอบให้มีการดำเนินการขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here