กรมการศาสนา เริ่มให้ยื่นขอตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กรมการศาสนา เริ่มให้ยื่นขอตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า
 สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคริสต์ศาสนิกชนโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และผู้แทนกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน และอธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งวัดคาทอลิกต่อไป โดยมีกรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ ของระเบียบดังกล่าว อาทิ สถานที่ขอจัดตั้งวัดคาทอลิกต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะเป็นที่พำนักของบาทหลวงเพื่อประกอบศาสนกิจเป็นประจำ มีบาทหลวงพำนักอยู่ที่วัดคาทอลิกเป็นประจำ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีเหตุผลที่จะสนับสนุนได้ว่าเมื่อตั้งวัดคาทอลิกแล้วจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมอุปถัมภ์จากประชาชนในพื้นที่...


...ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการได้กำหนดแบบคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก เพื่อให้มิซซังยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การยื่นคำขอเป็นอำนาจและหน้าที่โดยเฉพาะของมิซซัง โดยในระยะแรกสามารถยื่นแบบคำขอได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ห้วยขวาง กทม. ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอจัดตั้งได้ทางเว็บไซต์ www.dra.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๖ และกรมการศาสนาจะดำเนินการให้มีระบบการยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

“การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นแนวทางส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนาในประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงช่วยเสริมบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสนับสนุนให้คริสต์ศาสนิกชนมีศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจ และได้รับการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมของหลักคริสต์ศาสนา” นายอิทธิพลกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here