คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) สร้างคุณธรรมในสังคมไทย - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) สร้างคุณธรรมในสังคมไทย


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน “การประชุมสัมมนากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)” พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนกระทรวง 20 กระทรวง องค์กรอิสระ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 รวมทั้งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดเชื่อมโยงนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้มีความต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 โดยการประชุมกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2...


...ในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับแนวคิดและมุมมองใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม นำมาปรับปรุงและจัดทำเป็นร่างแผนฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนฯ การติดตามประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างประสบผลสำเร็จ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและคุณธรรมของคนไทย รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนฯ ฉบับที่ 1 ด้วย


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ นี้ มุ่งเน้น “การสร้างสังคมคุณธรรม” ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ประเทศชาติมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดยมีกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงานทุกภาคส่วน และการสานต่อเจตนารมณ์ตามแผนฯ ฉบับที่ 1 ที่ส่งเสริมคุณธรรมภายใต้ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรม และหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ที่จะเน้นรณรงค์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ นำคุณธรรมให้เข้าถึงคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้งสื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็งในด้านคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและพลังบวกให้กับประชาชน ทำให้สังคมไทย “เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้น”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here