Breaking News

พิธีเปิดพนังกันตลิ่งลำเหมืองกลางบ้านสันป่าเดื่อ


นายเลอยศ พุทธชินโนรสสกุล
นายอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดพนังกันตลิ่งลำเหมืองกลางบ้านสันป่าเดื่อ หมู่ 8 ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้วยการเกษตร มีนายอนุชา แสงสว่าง ,พ.ต.ท.ญาณพล พัฒนชัย,ณรงค์ ฟองศักดิ์ และนงนุช นามวงศ์ ที่บ้านสวนสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น