ส.สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร ๔” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ส.สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร ๔”


สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ "ฐานันดร 4" ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันนักข่าว 65


นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) กล่าวว่า
สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว,สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ไม่ได้จัดงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร ๔”


สำหรับในปี 2565 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” และได้รับความเมตตาจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร


ฐานันดรที่ 4 (The Fourth Estate) คืออาชีพนักข่าวรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในช่องทางต่างๆ
แต่ความหมายและคำจำกัดความของ ฐานันดรที่ 4 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ฐานันดรที่ 4 ยังต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะและมีอิทธิพลทางอ้อมในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม


พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.สาขานักข่าวสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 
  2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 40 รางวัล 

ปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับโล่สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน ตลอดถึงผู้สื่อข่าว, องค์กรสื่อมวลชน พิธีกรและผู้ประกาศข่าว,ช่างภาพสื่อมวลชน, ผู้ผลิตรายการทีวี, สื่อมวลชนออนไลน์ ตลอดถึงจิตอาสา กู้ภัย บุคคลทำดี ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับรางวัลนี้


"การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะทีมจิตอาสา เคเยาวราช ที่ส่งทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19" นางลัลน์ลลิตฤดี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here