อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน


นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า
“อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรี ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นการเสริมสร้างขยายผลให้กลุ่มสตรีได้มีทักษะ ความรู้ และความสุข โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรที่เป็นสตรีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในพื้นที่ให้เป็นผู้นำสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป”


ด้าน นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิม สู่สังคมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้สตรีมุสลิมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมได้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการทำงานของกลุ่มสตรีมุสลิมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงกับชาย เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์”


การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีด้านแผนงานและโครงการ, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม, ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม ดร.รชต ลาตีฟี กรรมการผู้จัดการ M TOWN The Gated Muslim Community, นักวิชาการอิสระด้านทักษะ Executive Functions (EF), อาจารย์พิเศษด้านการสอนบุคลิกภาพ, ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษชมรมพัฒนาองค์กร และธุรกิจระดับสากล, คณะกรรมการยผู้ประสานงานกิจกรรมคัดสรรบุคคลและองค์กรสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ อ.ชนันชิดา จารุภัทรกุล (โค้ช ชิงชิง) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here