DGA จัดกิจกรรมนานาชาติ กระตุ้นการใช้ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ขับเคลื่อนบุคลากรสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูล ผ่านงานประชุมนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล (AODP Annual Summit 2023) และมอบรางวัลค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

DGA จัดกิจกรรมนานาชาติ กระตุ้นการใช้ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ขับเคลื่อนบุคลากรสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูล ผ่านงานประชุมนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล (AODP Annual Summit 2023) และมอบรางวัลค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2


กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2566 – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน AODP Annual Summit 2023 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีรกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีเปิด ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Learning Studio 1-4 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)ดร.นพรัตน์ เมธาวีรกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อยอดสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) การจัดงานฟอร์รัม Asia Open Data Partnership Annual Summit 2023 (AODP) ซึ่งเป็นเครือข่ายของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแนวนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลในมิติต่างๆทั้งภาคประชาสังคมและเศรษฐกิจ ในมุมมองต่างๆ สำหรับงานจัดงาน AODP ประจำปี 2023 ครั้งนี้ มีผู้ที่สนใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open Data) ในระดับนานาชาติหลายที่ มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศไทยจัดขึ้นครั้งนี้ด้วย ซึ่ง “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ไปพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน โดยมีเป้าหมายไปสู่การให้บริการประชาชนอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการหรือความจำเป็นของประชาชน (Citizen Driven) ที่จะตอบสนองความพึงพอใจในการรับบริการภาครัฐ และใช้งบประมาณการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ตรงตามเป้าหมาย ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างทัดเทียมเช่นกัน


“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” จึงเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำประชาชน ผู้ประกอบการ และรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์ และจะก่อให้เกิดนวัตกรรมจากข้อมูล และสามารถนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น” ดร.นพรัตน์ กล่าว


ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า
“การจัดงาน AODP ประจำปี 2023 และงานมอบรางวัลค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ DGA ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประชาชน โดยการจัดงานครั้งนี้ เราได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความรู้ และมีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น การจัดงาน AODP Annual Summit 2023 มีสมาชิกเครือข่ายมาร่วมงานจาก 8 เขตเศรษฐกิจ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้แก่ ไทย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ด้านผลลัพธ์ของการประชุม AODP ประจำปี 2023 นี้ ถือว่าประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ คือเกิดการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ และมีทักษะในการสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูล (Data insight) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ หรือวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ต่อมา เกิดความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือ พร้อมทั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Community) และเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภาครัฐในระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในระบบนานาชาติ เพื่อช่วยทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Use Case) อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และนำไปสู่การขยายผลเชิงเศรษฐกิจต่อไปได้


นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2” ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมถึง 1,107 คน มากกว่าปีก่อนเกือบ 500 คน โดย DGA ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จัดการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมทักษะในด้านการจัดเตรียมข้อมูล การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย มาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเครื่องมือสมัยใหม่กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผลงานผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัล ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ Dashboard Design & Data Analytic และ Application (Low Code No Code) รวมจำนวน 8 รางวัลได้แก่ Dashboard รายงานข้อมูลภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในประเทศไทย Disaster Risk Analytics Report (ธ.ก.ส.) Dashboard สถานการณ์และความเปราะบางของผู้ทำงานในภาคการเกษตรในประเทศไทย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) Dashboard วิเคราะห์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ติดตามสถานะฟาร์มตนเอง(ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5) Dashboard วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่ใช้บริการโดยสารรถไฟ (การรถไฟ แห่งประเทศไทย) กลุ่ม Application (Low Code No Code) ได้แก่ Application บริหารงานเอกสาร ซึ่งจะเข้ามาช่วยบริหารงาน และติดตามสถาะงาน (รพ.ลำปาง) Application การจอดรถและชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่) ระบบตรวจนับข้อมูลครุภัณฑ์ Inventory Checker (สป.อว.) Application ที่ช่วยจัดตารางงาน และกิจกรรมประจำวันของตัวเองแสดงภาว่ะอารมณ์ของผู้นัดหมายและผู้ถูกนัดหมายได้ (ก.พ.ร.)


การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการพัฒนานวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐ และยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนอีกด้วย อีกทั้งการขยายผลความต่อเนื่องของโครงการ “DIGI Data Camp Season 3 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3” ในปีต่อไป สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้ที่ https://www.dga.or.th รวมทั้งสามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่ https://www.data.go.th


#ข้อมูลเปิดภาครัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #OpenData #DigitalGovernment #AODP2023 #DGA #DIGI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here