ศน. พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขยายโอกาสธรรมศึกษาให้เยาวชน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

ศน. พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขยายโอกาสธรรมศึกษาให้เยาวชน


วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีพระธรรมวิทยากรจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 161 รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมพิธี ณ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างทักษะรวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่พระธรรมวิทยากร ซึ่งเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มีบทบาทและพลังสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายขยายผลความดี บ่มเพาะเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เกิด “คนดี สังคมดี” โดยพระธรรมวิทยากรผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ อาทิ “พุทธธรรม soft power” “เทคนิคการถ่ายภาพและการสร้าง content ในการเผยแผ่” “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” “จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น” “การสื่อสารสร้างแรงดึงดูดใจเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถประยุกต์วิธีการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การนำธรรมะเข้าสู่สถานศึกษาด้วยเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ที่ทำให้การฟังธรรมะเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม ตลอดจนการใช้สื่อโซเชียลคอนเทนท์ธรรมะสร้างสรรค์ที่ย่อยง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ได้อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดการซึมซับด้วยตนเอง และนำไปสู่การนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ยังเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการพลังบวรในมิติศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมการศาสนา ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่ดี อีกทั้งมุ่งมั่นขยายโอกาสธรรมศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางสังคม... 


...ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 ณ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 161 รูป ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทยากร “เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี” ร่วมดำเนินการจัดทำหลักสูตรและเป็นคณะวิทยากร พระธรรมวิทยากรเครือข่ายแกนนำทั่วประเทศร่วมเป็นวิทยากร ตลอดจนวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน บรรยายถวายความรู้ตลอดระยะเวลาการจัดประชุม


ภายหลังการประชุมดังกล่าว กรมการศาสนา ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรม พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาปิดการประชุมฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here