สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566


สภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยง (สปสส.) กรมควบคุมมลพิษ และเครือข่ายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Impact Exhibition Center Hall 7 เมืองทองธานี
เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมนำเสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การทำงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมมอบรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 สร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต เป็นปีแรก 

นอกจากนี้ ชมนิทรรศการตัวอย่างการจัดกิจกรรมของผู้ได้รับรางวัลต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำชมนิทรรศการของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้ความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมด้านสาธารณสุขในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ศาสตร์สาธารณสุขบูรณาการ : ทฤษฎีนำสู่การปฏิบัติ เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ สู่นักสาธารณสุขวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ นักสาธารณสุขกับสุขภาวะของประชาชน การคัดกรองและป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และ กิจกรรมสร้างกระแส นักสาธารณสุขไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here