Breaking News

ดีไอทีพี โชว์ 2 แพลตฟอร์มออนไลน์ Live Learning From Home “เรียนง่ายได้ทุกที่ ส่งออกได้ทันที องค์ความรู้ดีดี เดลิเวอรี่ถึงบ้านท่าน”


กรุงเทพ- นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมได้ปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยแนวคิด “ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาส” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ โซเชียลมีเดีย รวมถึงใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ หลังจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ผ่านพ้นไป และสามารถยืนหยัดต่อสู้หลังจากนี้ได้ทันท่วงที

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้วางแผนและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “NEA E-Learning Universe” โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบการ “เรียนง่ายได้ทุกที่ ส่งออกได้ทันที องค์ความรู้ดีดี เดลิเวอรี่ถึงบ้านท่าน” โดยแบ่งเป็น 2 แพลตฟอร์ม


แพลตฟอร์มแรก ได้แก่ ระบบ NEA E-Learning คือ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยช่องทางเว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรใหญ่ ได้แก่ 
  1) E-Academy คือ ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ที่บรรจุหลักสูตรกว่า 21 หลักสูตรผ่านการสอนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักสูตร ได้แก่ กลุ่มที่ 1 - กลุ่มหลักสูตรด้าน E-Commerce และการค้ายุคใหม่ กลุ่มที่ 2 - กลุ่มหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก และกลุ่มที่ 3 กลุ่มหลักสูตรด้านการเจาะตลาดต่างประเทศ 
  2) The Guru ปันความรู้จากกูรูสู่ภูมิภาค เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากกูรูที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ เปิดตัวเดือนละ 1 ท่าน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป
  3) ทูตพาณิชย์พิชิตการค้า เป็นการนำทูตพาณิชย์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกในตลาดทั่วโลกมาถ่ายทอดความรู้เจาะลึกการทำการค้าในประเทศต่างๆ ผ่าน Export Clinic, Webinar แบบ Real time ตัวต่อตัว เพื่อผลักดันโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสม รวมถึงอัพเดตสถานการณ์ปัจจุบันโดยทูตพาณิชย์ 
  4) เครือข่ายกระจายความรู้ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐกับรัฐ และภาครัฐกับเอกชน ในการส่งมอบองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ GIT และ ASEAN IP Training เป็นต้น

แพลตฟอร์มที่สอง ได้แก่ Live & Webinar Class คือ การปรับโฉมรูปแบบการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆของสถาบัน NEA ที่เคยจัดขึ้นในรูปแบบห้องเรียน (Offline) ให้มีรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Online) โดยใช้ระบบ Live และระบบ Webinar เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นจากเดิม โดยไม่ต้องเดินทางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว และยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ www.facebook.com/nea.ditp หรือ สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น