Breaking News

ภาพรวมของจำนวนผู้ที่รักษา Covid-19 หาย ของประเทศไทย ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา


จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อวันและจำนวนผู้รักษาหายแล้วสะสม เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในแต่ละจังหวัด และจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรในจังหวัดต่างๆ (จำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ป่วยไว้รักษา)


ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ไม่มีความคิดเห็น