Breaking News

ศึกษาปัญหายาเสพติด


นายหมวดโทปริศนา ศรีเจริญ และนายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด
แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง “การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมายและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น