“ทนายความอนุพร ประกาศพร้อม นั่งเก้าอี้นายกสภาทนายความฯ ผนึกกำลังกัน สานเสริมสร้าง ผดุงเกียรติวิชาชีพทนายความทั้งประเทศ” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

“ทนายความอนุพร ประกาศพร้อม นั่งเก้าอี้นายกสภาทนายความฯ ผนึกกำลังกัน สานเสริมสร้าง ผดุงเกียรติวิชาชีพทนายความทั้งประเทศ”


   ***ทนายความอนุพร อรุณรัตน์ หัวหน้าสำนักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์แอสโซซิเอทส์ และที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ลงสมัครรับเลือกตั้งลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ นายกสภาทนายความ ประกาศจุดยืน 40 ปี ในอาชีพทนายความ "ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม สนองคุณแผ่นดินและสถาบันหลักของชาติ"***


เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ทนายความอนุพร อรุณรัตน์ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความ ร่วมกับคณะกรรมการอีก 22 ท่าน จากสมาชิกทนายความทั่วประเทศ จับฉลากได้ หมายเลข 4 และกรรมการสภาทนายความ หมายเลข 47 ถึง 68 พร้อมแล้วที่จะ “ผนึกกำลังกัน สานเสริมสร้าง ผดุงเกียรติวิชาชีพทนายความ” โดยจะมีการเลือกตั้งนายกสภาทนายความฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 2565


ทนายความอนุพร กล่าวว่า
ผมต้องการเข้ามายกระดับทนายความได้เป็นที่ยอมรับทางสังคมมากขึ้น วันนี้ได้รับการยอมรับแล้ว หมายความว่าเราต้องเน้นเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทั้งระบบ โดยเฉพาะ จะยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะแก้ไขเยียวยา และปลดทุกข์ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน คุณธรรมเป็นตัวกำหนดให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้วางใจ เช่น การดำเนินคดีช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นเรื่องที่สำคัญ มาตรวัดของประชาชนข้อหนึ่งที่สำคัญตามพระราชบัญญัติทนายความที่เกิดขึ้นมาโดยสภาผู้แทนราษฎรได้มอบสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งให้แก่ทนายความที่มีสิทธิในการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ ต้องเป็นคนที่มีวิชาชีพพิเศษในการเป็น ทนายความและเป็นหลักใน พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 การช่วยเหลือประชาชนนั้นถือว่าสภาทนายความและทนายความเป็นสาขาหลักดังนั้นเราจะต้องยกระดับความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เข้มข้น ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม จะทำอย่างไรให้สภาทนายความที่แห่งนี้เป็นจุดที่ประชาชนจะมาพบความยุติธรรม


"ผมพร้อมนำความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารรับใช้วิชาชีพทนาย ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นตั้งใจในชีวิตที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนทนายร่วมวิชาชีพ พร้อมแนวคิด วิสัยทัศน์ ความรู้ด้านกฎหมาย ผมและคณะขออาสาเข้ามาสร้างคุณประโยชน์และสาน เสริม สร้าง ผดุงเกียรติวิชาชีพทนาย และสร้างเกียรติคุณ ให้สภาทนายความฯ สามารถรับใช้ประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็ง" ว่าที่ผู้สมัครนายกสภาทนายความฯหมายเลข 4 กล่าว


สำหรับประวัติการศึกษา ทนายอนุพร อรุณรัตน์
เป็นนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 และนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) สาขากฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ รุ่นที่ 10 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น จบการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 57, วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บยส.) รุ่นที่ 22, วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่นที่ 8 (ดีเด่น), วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 16


และมากด้วยประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพทนายความ เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ (ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร), อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, กรรมการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และกรรมการฝ่ายงานต่าง ๆ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, อดีตนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย และประกอบวิชาชีพทนายความเป็นระยะเวลา 40 ปี

ทั้งนี้ทนายความอนุพร ยังเป็นผู้บริหารจัดการกิจการด้านเกษตรกรรม ฟาร์มกสิกรรมและฟาร์มปศุสัตว์ จังหวัด British Columbia ประเทศ Canada, ผู้บริหารจัดการธุรกิจสินทรัพย์ส่วนบุคคล (Wealth Management) ร่วมกันกับสถาบันการเงินในยุโรป ฮ่องกง และสิงคโปร์ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต


สามารถติดตามข่าวสารบทความให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา ทนายความและประชาชน ได้ที่ Facebook "ทนายความอนุพร อรุณรัตน์"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here