Breaking News

ศน. ร่วมกับวัดสระเกศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมกิจกรรม “ธรรมะ Talk walk rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @วัดสระเกศ”


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระเทพรัตนมุนีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕


นายอิทธิพล กล่าวว่า
เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ร่วมกับวัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และกิจกรรม “ธรรมะ Talk walk rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @วัดสระเกศ” สักการะหลวงพ่อโต หลวงพ่อโชคดี หลวงพ่อดวงดี และหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสระเกศ...


...ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีกิจกรรม
เป็นต้นว่า ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน ในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (on site) หรือจัดกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์แบบหลากหลาย...


...นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Web Application http://วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com สร้างการรับรู้ ผ่านวีดิโอแอนิเมชั่น “สาระวันมาฆบูชา” “Quizตื่นรู้-สู่ธรรม” ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online พร้อมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกจากกรมการศาสนา และ Line official account วันมาฆบูชา รับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบภาพโปสเตอร์ “วันมาฆบูชา” ของเยาวชนและประชาชน จุลสารวันมาฆบูชาในรูปแบบ e-book


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๕ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ๖,๖๕๑ คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ร้อยละ ๖๖.๖๑ เห็นว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน ๓ รองลงมาร้อยละ ๖๒.๙๘ เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมพร้อมกัน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย ร้อยละ ๕๔.๑๙ มีการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๔๓.๓๕ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ รองลงมาร้อยละ ๓๙.๘๗ ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และร้อยละ ๑๖.๗๘ ไม่สนใจเข้าร่วมเนื่องจากกลัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ไม่อยากออกจากบ้าน รวมทั้งไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เป็นต้น


#ธรรมะTalkwalkrallyสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #WatSaket #WatSaketGoldenMount #MakhaBucha #DRA

ไม่มีความคิดเห็น