ศน. ร่วมกับวัดสระเกศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมกิจกรรม “ธรรมะ Talk walk rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @วัดสระเกศ” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ศน. ร่วมกับวัดสระเกศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมกิจกรรม “ธรรมะ Talk walk rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @วัดสระเกศ”


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระเทพรัตนมุนีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕


นายอิทธิพล กล่าวว่า
เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ร่วมกับวัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และกิจกรรม “ธรรมะ Talk walk rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @วัดสระเกศ” สักการะหลวงพ่อโต หลวงพ่อโชคดี หลวงพ่อดวงดี และหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสระเกศ...


...ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีกิจกรรม
เป็นต้นว่า ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน ในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (on site) หรือจัดกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์แบบหลากหลาย...


...นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Web Application http://วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com สร้างการรับรู้ ผ่านวีดิโอแอนิเมชั่น “สาระวันมาฆบูชา” “Quizตื่นรู้-สู่ธรรม” ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online พร้อมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกจากกรมการศาสนา และ Line official account วันมาฆบูชา รับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบภาพโปสเตอร์ “วันมาฆบูชา” ของเยาวชนและประชาชน จุลสารวันมาฆบูชาในรูปแบบ e-book


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๕ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ๖,๖๕๑ คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ร้อยละ ๖๖.๖๑ เห็นว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน ๓ รองลงมาร้อยละ ๖๒.๙๘ เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมพร้อมกัน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย ร้อยละ ๕๔.๑๙ มีการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๔๓.๓๕ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ รองลงมาร้อยละ ๓๙.๘๗ ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และร้อยละ ๑๖.๗๘ ไม่สนใจเข้าร่วมเนื่องจากกลัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ไม่อยากออกจากบ้าน รวมทั้งไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เป็นต้น


#ธรรมะTalkwalkrallyสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #WatSaket #WatSaketGoldenMount #MakhaBucha #DRA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here